Dvojjazyčnost


Imerzní metoda

Naše školka se zaměřuje na dvojjazyčnou výchovu dětí pomocí tzv. imerzní metody. Imerze znamená ponoření se do jazyka neboli „jazyková koupel“. Učitelé hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy.

Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. Jazyk se děti neučí výkladem gramatiky, „biflováním“ slovíček, ale tím, že slyší mluvit učitele nebo jiné děti tímto jazykem. Význam slov děti lehce pochopí, neboť učitelé svůj slovní projev doprovázejí gesty či mimikou. 


Jazykový vývoj dvojjazyčných dětí

Malé děti se učí svému jazyku neuvěřitelně rychle. V prvních pěti letech života většina dětí zvládá plynně svůj mateřský jazyk (jazyky) a je schopna formulovat ucelené věty k vyjádření svých myšlenek.

Základním předpokladem rozvoje řeči po narození je sluchové vnímání. Děti se rodí s citlivostí k melodii a intonaci mluvené řeči. Musí mít dostatečnou příležitost poslouchat mluvenou řeč již od narození, aby se naučily rozlišovat specifické zvuky jazyka či více jazyků.

Vyrůstání v bilingvní rodině či návštěva bilingvní školky dítěti umožňuje naučit se bez velkého úsilí jazyky dva. Rané osvojení jazyka u dětí vede obvykle k dokonalé výslovnosti.

Od roku 2005 pracujeme v naší školce s dvojjazyčnými dětmi. Na základě našich praktických zkušeností a teoretických znalostí můžeme popsat jazykový vývoj u dvojjazyčných dětí zhruba takto:

  • Dítě ve věku do 18 měsíců používá izolovaná slova, vytváří si jeden lexikální soubor, do kterého začleňuje slova z obou (či více) jazyků. Slovník dítěte obsahuje zhruba 30-50 slov.
  • Dítě ve věku zhruba od 2 let si rozšiřuje slovní zásobu v obou jazycích, jazyky často míchá či označuje věci oběma jazyky. Dítě někdy používá jednotná pravidla pro oba jazyky. V tomto věku už dítě pro rozvoj svých jazykových schopností potřebuje i jiné sociální kontakty než pouze rodiče. Návštěva bilingvní školky doplňuje a prohlubuje znalosti jazyka získané od rodičů a dítě má možnost využívat oba jazyky v komunikaci s učitelkami a zejména při hře s jinými dětmi. Děti velmi dobře rozlišují, kdo s nimi jakým jazykem hovoří.
  • Ve 4 letech dítě již většinou oba jazyky velmi dobře rozlišuje a správně používá gramatiku. Dítě si neustále doplňuje slovní zásobu v obou jazycích. V tomto věku si dítě již uvědomuje, že jazyk potřebuje, aby se domluvilo třeba s kamarádem nebo s prarodiči, a chápe, že jeho znalost je pro ně výhodná. U každého dítěte nicméně probíhá jazykový vývoj individuálně a ovlivňuje ho celá řada faktorů, jakými jsou například samotná osobnost každého dítěte, postoj rodičů, doba působení jazyka nebo počet jazyků, které ho obklopují.

Výhody dvojjazyčnosti

Moderní výzkumy poměrně přesvědčivě dokládají pozitivní působení dvojjazyčnosti na některé kognitivní funkce. Za hlavní výhodu bilingvních dětí se považuje schopnost lepší selektivní pozornosti, tj. schopnost rozlišit důležité od méně důležitého. U bilingvních dětí je také více rozvinuta schopnost přemýšlet o povaze a funkci jazyka. Bilingvní jedinec musí totiž stále volit, jaký jazyk, kdy a v komunikaci s kým použít. Jedna z největších výhod dvojjazyčnosti spočívá tedy v tom, že i velmi malé dítě si uvědomuje, že stejnou věc lze pojmenovat různě. Tento raný nácvik abstrakce může být základem větší pružnosti a otevřenosti bilingvních jedinců. Další oblastí, kde bilingvní děti mají lepší výsledky, je oblast tvořivého myšlení. Neustálé přepínání mezi dvěma jazyky vede k větší flexibilitě v myšlení.

V naší školce se snažíme docílit vyvážené bilingvní výchovy tím, že dítě je stejně často v kontaktu s oběma jazyky. Pokud dítě odmítá jedním jazykem mluvit, nevyvíjíme na něj tlak, ale učitelé na něj nepřestávají mluvit svým mateřským jazykem. Obvykle se po nějakém čase dítě opět samo rozmluví. Velice důležité je, aby se dítě necítilo pod tlakem, který by mohl jeho postoj ke slabšímu jazyku ještě více zablokovat.

Za dobu existence naší česko - německé školky jsme se setkali s celou řadu dvojjazyčných a vícejazyčných rodin a velkým počtem různých jazykových kombinací v rodině a okolí dítěte. Každé nové dítě a jeho jazyková situace je pro nás velkou výzvou!