Náš krásný svět – Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000818

Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta (v naší školce působil dvojjazyčný školní asistent), odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání , kterých jsme realizovali celkem pět.

V naší školce mluví téměř všechny děti i jiným jazykem než česky. Kromě českého a německého jazyky ovládají naše děti ještě dalších asi 8 jazyků. Jazyková úroveň dětí je ale ve všech jazycích odlišná. Různými jazyky mluví i naše paní učitelky a samozřejmě rodiče.

Proto jsme velmi ocenili možnost požádat o finanční podporu v rámci projektu Multikulturní vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondu OP PPR , který podporuje zřízení pozice dvojjazyčného asistenta pomáhajícího dětem překonávat jazykovou bariéru, především během adaptační fáze. V naší školce se český a německý jazyk neustále prolínají, při komunikaci v týmu, s rodiči i mezi dětmi, veškerá písemná dokumentace je vedena dvojjazyčně. Jazykový asistent se zameřuje nejen na děti, které jeden z jazyků zatím neovládají a pomáhá jim, aby se co nejdříve naučily základy českého a/nebo německého jazyka, ale je i celkově důležitým prostředníkem v komunikaci. Rodiče jsou do tohoto projektu zapojeni formou různých odborných setkání, kde mají možnost potkat se s odborníky, kteří se problematikou multikulturního vzdělávání v různých oblastech zabývají, a komunitních setkání.

O jednotlivých akcích, setkání s odborníky a komunitních setkání Vás podrobně informujeme v dalších příspěvcích.

Projekt byl realizován v období 1. 3. 2018 – 28.2.2020.