8.10.2019 Náš krásný svět – Dvojjazyčné děti z logopedického hlediska

Pro rodiče dětí z naší školky, z nichž většina vyrůstá ve dvojjazyčných či dokonce vícejazyčných rodinách, jsme uspořádali přednášku o jazykovém vývoji těchto dětí a možných logopedických problémech.

Naší přednášející byla paní Bc. Kathrin Bujok, vystudovaná logopedka s desetiletou praxí. Rodiče z naší školky ji znají, neboť ve školce již několik let vede logopedický kroužek němčiny. Paní Bujok je velmi dobře seznámena s problémy konkrétních dětí. Paní Bujok hovoří plynně česky i německy, přednáška proto probíhala dvojjazyčně.

Paní Bujok rodičům během své prezentace nastínila obecně jazykový vývoj předškolních dětí se zaměřením na děti dvoj- a vícejazyčné. Dále rodičům představila proces, jakým způsobem se děti dva či více jazyků učí, k jakým problémům či mísení jazyků může docházet. V druhé části přednášky potom pohovořila o logopedických problémech, opět s ohledem na děti vícejazyčné. Dále rodiče seznámila s dvojjazyčným konceptem naší školky, se způsobem, jak školka pracuje s dětmi s odlišným mateřským jazykem a seznámila je s použitím tzv. imerzní metody.

Po přednášce následovala dlouhá, téměř dvouhodinová diskuse. Paní Bujok zodpověděla veškeré dotazy rodičů, s některými si domluvila další osobní konzultaci.

Během diskuse se také hovořilo o dalších souvisejících problémech – psychická zátěž, pokud je jeden z jazyků okolím vnímám negativně, vymezování se vůči jednomu z jazyků, situace, kdy dítě nemá ani jeden mateřský jazyk, dvojjazyčnost u dětí s vývojovými poruchami.

Paní Bujok měla velmi pěkně připravenou prezentaci, kterou během přednášky promítala. Tuto prezentaci po skončení akce zaslala rodičům elektronicky.

Přednáška i s následující dlouhou diskusí byla ze strany rodičů velmi kladně hodnocena, problematikou dvojjazyčnosti se zabývají všichni rodiče, kteří mají dítě v naší školce, v každé rodině je situace trochu jiná. Rodiče velmi uvítali tuto možnost dozvědět se nové informace od odborníka a zároveň si vyměnit zkušenosti s dalšími rodiči v podobné situaci. Aktivně se přednášky zúčastnili především rodiče mladších dětí, kteří teprve hledají svou cestu k dvojjazyčné výchově.

Toto odborně zaměřené tematické setkání bylo podpořeno v rámci projektu Multikulturní vzdělávání v KIDS Company, reg. č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/14 045/0000818.