22.06.2020 Projekt OP PPR Multikulturní vzdělávání v KIDS Company II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001643

Multikulturní vzdělávání je každodenní součástí vzdělávání v naší školce. Naše děti, jejich rodiče i paní učitelky pocházejí z různých zemí a přinášejí s sebou různé jazyky, zvyky a tradice, které náš vzdělávací koncept velmi obohacují. I ve školním roce 2019/2020 téměř všechny děti v naší školce mluví i jiným jazykem než česky. Kromě českého a německého jazyky ovládají naše děti ještě dalších asi 7 jazyků.

Velmi děkujeme Evropským strukturálním a investičním fondům, OP Praha – půl růstu ČR, že již podruhé byla schválena naše žádost a finančně podpořen náš program Multikulturní vzdělávání.

I tento druhý multikulturní projekt se zaměřuje na kombinaci následujících témat: personální podpora škol a přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich rodičů, a to formou podpory školního asistenta (v naší školce dále působí dvojjazyčný školní asistent), odborně zaměřených tematických setkání a komunitně osvětových setkání, kterých budeme v následujících dvou letech realizovat celkem pět.

Naše kolegyně Magda Mátlová bude i v následujících dvou letech fungovat ve školce v pozici dvojjazyčného asistenta. Jejím úkolem je pomáhat dětem překonávat jazykovou bariéru, především během adaptační fáze. Dále bude sledovat komunikaci v rámci celé školky, kde se český a německý jazyk neustále prolínají, komunikaci v týmu, s rodiči i mezi dětmi. V případě potřeby vždy pomůže při jakýchkoliv komunikačních problémech.

Rodiče jsou do tohoto projektu zapojeni formou různých odborných setkání, kde mají možnost potkat se s odborníky, kteří se problematikou multikulturního vzdělávání v různých oblastech zabývají, a komunitních setkání.

V příštím školním roce pro Vás plánujeme česko-německé odpoledne u příležitosti oslav 15. výročí naší školky, besedu o česko-německé komunitě v Praze a možnostech pro vícejazyčné rodiny s dětmi, hudební vystoupení česko-německého tria Ramonika a již tradiční literární odpoledne se spisovatelkou.

Projekt bude realizován v období 1. 3. 2020 – 31.12.2021.